COMPTABILITAT

QUE OFERIM?

 • Assessorament comptable i fiscal
  • Confecció dels llibres oficials de comptabilitat
  • Registre de factures emeses i rebudes
  • Registre de Tresoreria
  • Anàlisi detallada de clients i proveïdors
  • Legalització dels llibres oficials de comptabilitat en els diferents organismes
  • Actualització de comptabilitats endarrerides
  • Simulacions de tancament de l’exercici comptable
  • Estudi, confecció i dipòsit al Registre Mercantil dels comptes anuals
 • Confecció de comptabilitats (persones físiques i jurídiques)
 • Assessorament comptable i tributari
 • Anàlisi de balanços i situació empresarial
 • Confecció i presentació al Registre Mercantil dels llibres comptables i comptes anuals
 • Estudi, confecció i presentació dels impostos sobre societats
 • Comptabilitat de costos

Àngel Carod Gasión – contable@gcassessors.com

David Tiscar Sánchez – Auxiliar