LABORAL

QUE OFERIM?

AFILIACIÓ

 • Assessorament i legalització de noves empreses
 • Assessorament i confecció de les diferents modalitats de contractes de treball
 • Tramitació d’ajuts i subvencions a la contractació
 • Altes i baixes a la Seguretat Social (règim general, autònoms, agrari, servei domèstic, etc.)

PRESTACIONS

 • Maternitat
 • Incapacitat temporal d’autònoms
 • Jubilació, invalidesa, orfandat, …
 • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Expedients de regulació d’ocupació

COTITZACIÓ

 • Estudi i confecció de nòmines
 • Resums de nòmina i càlcul de costos individualitzats
 • Relacions bancàries (paper, disquet o telemàtic)
 • Confecció de declaracions periòdiques retencions IRPF
 • Resum anual de retencions IRPF i certificat per a la declaració de renda
 • Ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social
 • Confecció de liquidacions Seg. Social i presentació Sistema RED

Mª Luisa Garza – laboral@gcassessors.com

Mª Pineda Carreras Pujals – Auxiliar