FISCAL

QUE OFERIM?

 • IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).
 • IVA (Impost sobre el valor afegit)
 • Declaracions trimestrals o mensuals segons modalitat
 • Les declaracions d’acord amb allò que li sigui d’aplicació
 • IAE (Impost sobre activitats econòmiques)
 • Estudi de l’epígraf que millor s’adapta a l’activitat
 • Recursos i reclamacions en matèria tributària
 • Assistència i representació en la Inspecció de les diferents administracions tributàries
 • IEPPF (Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques)
 • Declaració de béns a l’estranger
 • IRNR (Impost sobre la Renda de No Residents)
 • Operacions amb terceres persones
 • INTRASTAT (Declaració sobre operacions intracomunitàries)
 • Imposts de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals

Manuel Candelas Herráez – fiscal@gcassessors.com

Dolores Cabrera Ojeda – Auxiliar