JURÍDIC

QUE OFERIM?

CIVIL i MERCANTIL

  • Assessorament jurídic (redacció de tot tipus de contractes: compravenda, arrendaments urbans i rústics, convenis…)
  • Direcció lletrada als jutjats en defensa d’interessos particulars i empresarials
  • Reclamació de deutes civils i mercantils, divorcis, desnonament d’arrendataris, reclamació de quotes comunitàries als propietaris morosos, reclamació de clàusula sol i IRPF
  • Negociació amb les entitats bancaries i companyies d’assegurances
  • Constitució de societats, Associacions, Cooperatives…
  • Dissolució i liquidació d’entitats

LABORAL

  • Assessorament jurídic i assistència lletrada als judicis laborals (acomiadament, reclamacions de quantitats, impropiacions contra les mútues, l’INSS, la Tresoreria de la Seguretat Social, etc.
  • Tramitació d’inspeccions laborals

Jaume Canela i Ferré – Civil, Mercantil i Administratiu

Isabel – Laboral